Bạn đang ở : Trang chủ

GIỚI THIỆU

CUỘC THI “60 NĂM - ÂM VANG ĐIỆN BIÊN (07/5/1954 - 07/5/2014)”

Căn cứ kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2013- 2014; tiến đến kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Ban Tuyên giáo ba tỉnh Gia Lai, Điện Biên và Quảng Nam phối hợp tổ chức cuộc thi “60 năm- âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”.

Mục đích cuộc thi “60 năm - Âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”

1-Thông qua cuộc thi “60 năm-Âm vang Điện Biên (07/5/1954-07/5/2014)”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về ý nghĩa, chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ.
2- Ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhất là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
3- Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng Đảng bộ, phát huy truyền thống và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hệ thống chính trị các cấp vững mạnh đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành và vận động nhân dân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
4- Góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
5- Yêu cầu tổ chức các hoạt động và công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.


Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo:
+ Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, tập II, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1995.
+ Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954, của Đại tướng Hoàng Văn Thái, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 1984.
+ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
+ Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ toàn thư, Nhà xuất bản từ điển Bách khoa, 2004.
+ Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc đông xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.
+ Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2005.
+ Giáo trình môn Lịch sử Việt Nam.
+ Sách giáo khoa môn Lịch sử cấp THPT.
+ Từ Điện Biên Phủ đến bắc Tây Nguyên. Trung đoàn 96 tiêu diệt binh đoàn 100 của quân đội viễn chinh Pháp, Nhà xuất bản quân đội, 1995.
+ Các tài liệu khác về chiến dịch Điện Biên Phủ…
- Nguồn tài liệu:
+ Thư viện tổng hợp tỉnh, huyện, thị, thành phố.
+ Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng, THPT…
+ Nhà sách.
+ Trang tin điện tử Tuyên giáo tỉnh Gia Lai và Quảng Nam…